Adat Batak Dalihan na Tolu

Partuturan

la angka ulaon pesta di Adat Batak ingkon parbinoto do sude tutur, tondong, keluarga, famili, jala ingkon gokhonon do nasida. Jotjot do ro sarita molo ndang jinou manang ndang ginokhon famili/keluarga tu ulaon pestaniba.

Ala ni i naeng ma ingkon tangkas botoon jala parrohahonon songon dia partording ni partuturon i asa unang gabe hona sarita iba, jala asa gabe denggan angka ulaon i.

Di parngoluon siapari ni hita halak Batak, partuturon i do ondolan ni falsafah ni parngoluon i, laos partuturon i do na songon tiang partunggul ni pardomuan parmudaron jala laos partuturon i do na manontuhon sikapta maradophon dongan na humaliang hita.

Tolu bagian bolon do ojahan ni partuturon, jala laos i do na ginoaran Dalihan na Tolu. Hata ni natuatua mandok manat mardongan tubu, Elek marboru, Somba marhula hula. Poda on ma na ingkon tangkas parrohahononta.

Tiniptip sanggar bahen huruhuruan. Jolo sinungkun marga asa binoto partuturan.

Hau antaladan parasaran ni binsusur. Sai tiur do pardalanan molo sai denggan iba martutur.

Dongan Sabutuha (Dongan Tubu)

Na saripe

 1. Haha dohot anggina na martinodohon pomparan ni sada ama.
 2. Haha dohot anggi ni ama (na martinodohon) pomparan ni sada sada ompung dohot pomparanna.
 3. Haha dohot anggi ni ompung (na martinodohon) dohot pomparanna.

Na marompuompu

 1. Haha dohot anggi ni amang ni Ompung namartinodohon dohot pomparanna
 2. Haha dohot anggi ni ompung na martinodohon dohot pomparanna
 3. Pomparan ni Ompu Parsadaan di sada marga.
 4. Pomparan ni Ompu Parsadaan di sada marga na mardongan Tubu dohot pomparanna.

Dongan Saina

 1. Asing marga alai sada ina.
 2. Dongan Marpadan Mangihuthon padan ni Ompu na parjolo i. Umpamana: Dongan Sapadan Turnip, Dongan Sapadan Siallagan.

Dongan Sahuta

Nang pe asingasing marga, ai solhot partubu solhotan do parhundul.

Falsafah ni pardongan sabutuhaon

Manat ma ho mardongan sabutuha molo naeng sangap ho. Tampulon aek do na mardongan sabutuha. Tali papaut tali panggongan. Tung taripar laut, sai tinanda do dongan.

Parboruon

Boru Tangkas

 1. Lae, (hamulian ni iboto niba)
 2. Hela, (hamulian ni boru niba)
 3. Amang-boru, (hamulian ni namboru niba)

Boru natuatua

 1. Lae, hamulian ni iboto ni Ompu suhut dohot pomparanna.
 2. Pomparan ni Namboru ni Ompu saluhut
 3. Pomparan ni boru ni Ompu Parsadaan di sada marga.
 4. Boru na gojong (nunga boru hian sian Ompu) Jala laos sahuta dohot hula-hula.
 5. Boru di ampuan i ma na ro sian na asing jala jinalo niampuan di huta niba
 6. Boru ni sude dongan sabutuha dohot dongan tubu.

Bere/Ibebere Ianakhon (tubu ni iboto)

 1. Ianakhon (tubu ni Namboru)
 2. Pomparan ni iboto ni Ompung
 3. Boru sian Pariban Hela, hamulian ni boru ni Pariban
 4. Lae, hamulian ni boru pomparan ni pariban ni ompung.
 5. Boru na Pulik marga Boru ni don gan saina
 6. Boru ni dongan marpadan

Falsafah ni parboruan

Elek ma ho marboru molo naeng ho sonang. Bungkulan do boru (sibahen pardameon/pardomuan). Durung do boru, tomburan hula hula (sipanumpahi do boru tongtong di Hula-hula). Unduk do marmeme anak laos unduk do marmeme boru (dos do holong ni roha di anak dohot di boru).

Falsafah taringot tu bere

Amak do rere, anak do bere. Dangka do dupang, ama do tulang. Hot pe jabu i, sai tong do i margulanggulang. Tung sian dia pe mangalap boru bere i, sai hot do i boru ni tulang.

Hula Hula

Na masuk tu horong Hula-hula

 1. Hula-hula Tangkas Tunggane (Lae) iboto ni pardihuta niba.
 2. Simatua (Amang ni pardihuta niba)
 3. Tulang, iboto ni Inang niba
 4. Haha anggi ni Simatua niba
 5. Ompu bao (Amang ni Simatua niba)
 6. Simatua ni Amang niba dohot pomparanna
 7. Bona Hula/Bona Tulang Simatua ni Amang niba
 8. Tulang ni Ompu Suhut
 9. Bona ni Ari Hula-hula ni Amang ni Ompu suhut
 10. Bona ni Ari nama ginoaran sude Hula-hula na di ginjang ni i.
 11. Simatua ni Ompu Parsadaan dina sandangka marga.
 12. Simatua ni Ompu Parsadaan di sada marga.
 13. Tulang Rorobot Tulang ni Pardihutaniba
 14. Tulang ni Inang Pangintubu (Hula-hula Simatua ni Amang niba)
 15. Sude Hula-hula ni Hula-hula (Boru ni angka on ma na nidokna Boru ni Tulang na so boi olion)
 16. Laos Hula hula niba do etongon sude Hula-hula ni Dongansabutuha.

Falsafah taringot tu Hula-hula

Asa tongtong iba ingot somba marHula-hula. Na mandanggurhon tu dolok tu iba molo basa mangalehon tu Hula-hula, lapatanna sai marlipat ganda do pasupasu jaloon (sian Tuhanta) molo basa iba marHula-hula. Obuk do jambulan na nidandan bahen samara. Pasupasu na mardongan tangiang ni Hula-hula mambahen marsundut sundut soada mara. Nidurung situma, laos dapot porapora, pasupasu na mardongan tangiang ni Hula-hula na pogos boi gabe mamora.

Goar-Goar Ni Partuturon Jala Aha Jouhononhon

Molo baoa iba dohonon ma

 1. “Amang” tu Ama pangintubu
 2. “Amangtua” tu sude haha/parhahaon ni Amang niba siala marga dohot siala parparibanon, jouhonon Amangtua alai bo do holan Amang sambing.
 3. “Amanguda” tu sude anggi/paranggion ni amangniba siala marga dohot siala parparibanon, jouhonon “Amanguda” alai laos boi do holan “Amang” sambing.
 4. “Hahang” (angkang) tu sude baoa na tumodohon iba anak ni amanguda Amangtuaniba, jouhonon “Angkang”.
 5. “Anggi” tu sude baoa na tinodohonniba, jouhonon “Anggi”.
 6. “Haha doli” tu sude baoa pomparan ni angka ompu na tumodohon ompuniba, 7 (pitu) sundut di ginjang na gabe panise niba di angka ulaon Adat, jouhonon “Angkang Doli”.
 7. “Anggi Doli” tu sude baoa pinompar ni angka ompu na tinodohon ni ompuniba hirahira 7 (pitu) sundut di ginjangna na laos boi gabe panise di ulaon Adat, jouhonon “Anggi Doli”.
 8. “Ompung” tu Amang ni Amangniba dohot tu sude amang ni amangtua dohot amanguda jouhonon “Ompug Doli” manang holan “Ompung”.
 9. “Amang mangulahi” do dohonon Amang ni Ompungniba, jouhonon “Amang”
 10. “Ompung mangulahi” do dohonon Ompung ni Ompungniba, jouhonon “Ompung”.

Pardihuta be

 1. “Inang”, jouhonon tu inangniba.
 2. “Inangtua”, jouhonon tu inangtua.
 3. “Inanguda”, jouhonon tu inanguda.
 4. “Angkangboru”, jouhonon tu angkang.
 5. “Anggiboru”, jouhonon “inang”.
 6. “Ompung” (Ompung boru) jouhonon “Ompung” “Ompung boru”.
 7. Inang mangulahi do dohonon tu na binuat nit Amang ni Ompung jouhonon “inang”.
 8. Ompung boru mangulahi do dohonon ni ompung, jouhonon “Ompung”.

Tu angka Parboruon

 1. Hela tu na mangalap boruniba dohot boru ni haha angginiba, jouhonon “Amang Hela”.
 2. Lae tu Amang, Amangtuaniba, jouhonon “Lae”.
 3. Ito tu inang, inangtua dohot jouhonon “Ito”.
 4. Lae tu na mangalap ibotoniba, jouhonon “Lae”.
 5. Amang boru, tu na mangalap iboto ni amangniba, jouhonon “Amangboru”.
 6. “Namboru” tu iboto ni amangniba jouhonon “Namboru”.
 7. Lae tu anak ni namborunia jouhonon “Lae”.
 8. Ito tu boru ni amangboruniba, jouhonon “Ito”.
 9. Amangboru, tu haha anggi ni amangboruniba, jouhonon “Amangboru”.
 10. Lae, tu Amang ni amangboruniba, jouhonon “Lae”.
 11. Ito, tu inang ni amangboruniba, jouhonon “Ito”.
 12. Bere, tu haha anggi dohot iboto ni helaniba, jouhonon “Bere”.
 13. Bere, tu anak dohot boru ni ibotoniba, jouhonon “Bere”.
 14. Bere, tu ito ni amangboruniba, jouhonon “Bere”.

Tu angka ParHula-hulaon Molo baoa iba dohonon ma

 1. Amang tu Simatua doli, tu Amangtua dohot Amanguda ni Tungganeboruniba, jouhonon “Amang”.
 2. Inang tu Simatua boru, tu inangtua dohot tu inang inanguda ni Tungganeboruniba, jouon “Inang”.
 3. Tunggane (Lae) tu iboto ni Tungganeboruniba, jouon “Tunggane”.
 4. Inang bao, tu na nialap ni Tungganeniba, jouon”Inang” (besan)
 5. Tulang Naposo, tu anak ni Tunggane niba, jouon “Tulang”.
 6. Nantulang Naposo, tu na nialap ni Tulang Naposo niba, jouhon “Nantulang”.
 7. Ompung tu amang dohot tu inang ni Simatua niba, jouon “Ompung”.
 8. Tulang tu iboto ni inang niba jouhonon “Tulang”.
 9. Nantulang tu na nialap ni Tulang niba jouon, “Nantulang”.
 10. Ompungbao tu natoras ni inang niba, jouon “Ompung”.
 11. Tulang Rorobot tu tulang ni na nialap niba dohot tu tulang ni inang niba.
 12. Tulang Rorobot tu sude Haluhula ni Hula-hula.
 13. Bona Tulang manang Bona Hula apala tu Hula-hula ni Ompung niba.
 14. Bona ni Ari tu Hula-hula ni Amang ni Ompu Suhut niba.
 15. Bona ni Ari nama dohonon tu sude di ginjang ni huruf n.

Siingoton

 1. Holan baoa do na marlae, martunggane, martulang naposo dohot marnantulang naposo.
 2. Mardomu tusi holan boruboru do mareda, maramang naposo dohot marinang naposo.

Tambahan Siingoton

 1. Dongan Tubu atau Dongan Sabutuha yaitu satu marga.
 2. Boru, yaitu marga-marga yang kawin dengan pihak anak perempuan.
 3. Hula-hula yaitu marga-marga dari pihak orangtua isteri. Ditambah dengan unsur keempat.
 4. Sihalsihal yaitu teman-teman sejawat/sepergaulan, Dongan Sahuta, Raja Huta dan Raja Adat.

Acara Tonggo Raja

Pelaksanaan upacara dalam rangka meninggalnya orangtua (monding) di Bona Pasogit kita lihat bahwa orangtua yang meninggal dunia itu apalagi sudah termasuk kategori Saurmatua dan Saurmatua Bulung ada kalanya masih berada beberapa hari di dalam rumah. Dihadapi oleh kerabat keluarga sambil menerima tamu-tamu yang datang untuk memberi penghiburan kepada keluarga yang berdukacita.
Maksud yang dikandung dalam hal ini ialah menantikan kedatangan seluruh keluarga yang telah berada di tempat jauh di perantauan atau bertempat tinggal di Parserahan, agar semua keluarga anak, boru dan cucu serta cicit dapat berkumpul untuk menghadiri pesta acara pemakaman orangtua yang meninggal tersebut di atas.

Sebelum tiba saatnya pada acara pemakaman tersebut di Bona Pasogit biasa dilakukan satu acara yang disebut Tonggo Raja, untuk membicarakan Pesta Besar yang akan dilakukan itu.
Adalah menjadi keharusan yang utama dalam masyarakat Batak Toba terlebih dahulu mengadakan acara Tonggo Raja untuk memperlancar pesta adat tersebut yang akan dilaksanakan itu baik dalam pesta las ni roha maupun kematian orangtua. Hasuhoton tentu mengundang pihak-pihak Raja ni Tutur umpama Bona ni Ari, Bona Tulang, Tulang dan Hula-hula serta Hula-hula dari seluruh anak-anaknya. Selanjutnya Dongan Tubu, pihak boru, aleale dan semua Naposo Bulung di daerah itu. Juga harus turut mengundang Raja Adat, Raja Bius, Raja Sitolu tali bila di Bona Pasogit.

Umumnya Hasuhuton mempersiapkan acara makan bersama dan terlebih dahulu menyuguhkan tudutudu ni sipanganon kepada Raja ni Tutur dan Khusus disiapkan juga Adopan na marsintuhu kepada Raja Bius tersebut. Biasanya pinahan na marmiakmiak yang lebih besar itu diatur menjadi tudutudu ni sipanganon kepada Raja ni Tutur dan semua undangan dan dari pinahan na marmiakmiak umpamanya dari lomoklomok yang diatur sebagai adopan kepada Raja Bius.

Setelah selesai acara makan langsunglah diadakan pembagian jambar juhut dan diserahkan kepada siapa-siapa yang berhak menerimanya sesuai dengan pembagian parjambaran juhut yang telah biasa dilaksanakan pada setiap acara pesta tertentu di daerah tersebut. Selanjutnya dimulailah acara pembicaraan.

Dengan singkatnya Hasuhoton terlebih dahulu mengucapkan terima kasih dan menjelaskan inti sari dari Tonggo Raja itu kepada semua undangan yang hadir dengan permohonan agar mendapat persetujuan dari semua yang hadir dan dapat kiranya memberi bantuan seperlunya dalam pesta yang dimaksud.

Dengan selesainya mendengar penjelasan dari Hasuhuton maka para tamu yang diundang itu menyambut hangat dan dapat menyetujui pesta tersebut selanjutnya berjanji siap sedia memberikan bantuan demi kelancaran pesta yang akan diadakan. Lalu dijelaskan pelaksanaan pesta.

Selanjutnya diadakanlah musyawarah mufakat untuk menentukan petugas-petugas yang bertanggung jawab memimpin masing-masing pekerjaan tersebut sesuai dengan keperluan yang dibutuhkan asal usul Dongan Sahuta, Dongan Sabutuha, Raja ni Boru dan Naposo Bulung.

Hasuhuton kembali mengucapkan terima kasih dengan ucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa semoga dalam rangka pelaksanaan pesta tersebut kiranya Tuhan memberkatinya. Lalu ditutuplah pertemuan Tonggo Raja itu dengan lagu-lagu pujian dan Doa yang dipimpin oleh Pengurus Jemaat, Horas.

Pengurus Jemaat Membuka Acara Pesta

Setelah datang semua keluarga dan kaum famili dari tempat jauh dan para undangan pun sudah hadir maka pada malam harinya dimulailah acara pesta dengan diiringi gondang sabangunan.
Dimulailah acara pembukaan pesta yang didahului dengan kebaktian singkat yang dipimpin oleh Pengurus Jemaat untuk menyinari pelaksanaan Pesta dalam rangka memberikan nasehat-nasehat seperlunya sesuai dengan Firman Allah. Setelah selesai acara khotbah tersebut ditutuplah dengan nyanyian Rohani dan Doa.

Kemudian diharapkanlah kesediaan Pengurus Jemaat dalam pembukaan Pesta tersebut untuk menari sambil meminta gondang mula-mula, dan acara tortor selanjutnya mempergunakan kesempatan menyampaikan rasa hormat menghormati antara Hasuhuton dengan Pengurus Jemaat dalam hal na maniuk osang dan na marsiolop-olopan. Dimintalah gondang Sitiotio dan gondang Hasahatan.

Lalu dilanjutkanlah acara Pesta dengan urutan Tortor yang sesuai dan berlaku di daerah setempat, umpamanya:

Gondang Napitu

Gondang Napitu dimohon oleh yang mempunyai hajatan, tetapi menurut keterangan lisan dari para penatua aturan sejak dahulu kala bahwa Raja Panggohi yang meminta. Disebut Gondang Napitu karena biasanya jenis gondang itu sendiri terdiri dari tujuh jenis sesuai golongannya seperti disebutkan sebagai berikut:

 1. Gondang mula mula
 2. Gondang somba somba
 3. Gondang sampur marmeme
 4. Gondang didang didang
 5. Gondang sampur marorot
 6. Gondang simonang monang
 7. Gondang sitiotio hasahatan.

atau:

 1. Gondang Mula-mula dengan Tortor Mula-mula
 2. Gondang Somba-somba, dengan Tortor Somba-somba
 3. Gondang Sampur Marmeme dengan Tortor Sampur Marmeme
 4. Gondang Sampur Marorot dengan Tortor Sampur Marorot
 5. Gondang Saudara dengan Tortor Saudara
 6. Gondang Sitiotio dengan Tortor Sitio dilanjutkan dengan
 7. Gondang Hasahatan dengan Tortor Hasahatan.

Acara Puncak Pesta Dialaman

Pada pagi hari acara pesta tersebut kira-kira jam 08.00 pagi, semua Hasuhuton sudah disiapkan untuk makan dan seterusnya bersiap memakai pakaian adat, pakai selendang Ulos Ragidup dan siap pakai Talitali (topi) demikian juga para Ibu-ibu Hasuhuton telah lengkap memakai pakaian adat yang cantik-cantik serta perhiasan seperlunya.
Pada jam 09.00 wib maka diminta dan dipanggil semua keluarga untuk masuk dalam rumah untuk memulai acara pesta dan rombongan pargonsi pun sudah naik ke bonggar mempersiapkan alat-alat musiknya agar dapat dimulai acara Pesta.

Setelah semua Hasuhuton sudah siap bersama pihak Boru maka Hasuhuton menyediakan Uang Pinta pinta kepada Pargonsi, biasanya dalam sebuah gajut yang berisi beras, sirih dan ke dalamnya dimasukkan beberapa lembar ringgit sitio soara, untuk bahan pinta-pinta tersebut. Semua Hasuhuton duduk secara hormat mengelilingi peti mayat Orangtua yang meninggal itu.

Seorang dari pihak Protokol Hasuhuton menyampaikan gajut pamintaan tadi dengan merninta kepada Pargonsi.

“Amang Panggual Pargonsi, ndang tuktuhan batu, dakdahan simbora, ndang tuturan datu, siajaran na marroha, na bisuk marroha jala halak na malo do ho, nang so hugoaripe nunga jumolo diboto ho, gohi damang ma jolo gondang sipitu nombas i”.

Pargonsi sudah lebih mengerti urutan dari gondang sipitu nombas itu. Dalam acara ini tidak boleh seorang pun yang berbicara, tetapi harus dengan sikap hormat sambil duduk manombanomba. Selesai ini baru dipersilahkan semua berdiri dan mulailah menari marsiolopolopan dan marsisiuksiukan sesuai dengan adat sesama mereka.
Setelah sabas dan merasa puas dalam acara menari itu, sudah tiba waktunya agar Orangtua yang meninggal dunia itu akan dibawa ke halaman rumah, sehubungan dengan para tamu sudah lama menanti-nantikannya akan pelaksanaan acara puncak di tengah halaman.
Maka Suhut Sihabolonan itu pun turun ke halaman dan mayat Orangtua yang meninggal dunia itu pun dibawalah ke halaman. Semua keluarga anak, parumaen, hela, boru dan cucu serta cicitnya mengiringi dari belakang.
Pada waktu itu seorang dari Boru telah siap membawa sebuah gajut yang berisi beras, dimana selama perjalanan itu selalu berulang-ulang menaburkan beras itu kearah atas dan semua mengucapkan Horas, Horas.
Sesampai di halaman peti mayat itu diletakkan di atas sebuah meja yang agak tinggi supaya jelas dapat dilihat orang. Setelah semua persiapan yang diperlukan telah lengkap, umpamanya “borotan” kuda telah berdiri di tengah halaman dan seekor kuda telah siap ditambatkan pada borotan itu, yang nantinya akan dilihat pada waktu Tortor Mangaliat. Diaturlah Hasuhuton agar berdiri di tempatnya masing-masing, menurut aturan semcstinya sesuai dengan adat anak sulung berdiri di sebelah kiri dan adik-adiknya di sebelah kanan dan semua isteri-isteri di belakang suaminya dan pihak boru dapat mengatur barisannya.

Acara Tortor Hasuhuton

Maminta Gondang Mula mula, laos dipasahat hepeng pamintaan.

 1. Gondang Mulamula

Tangan do botohon, ujungna jarijari, Jarijari sampulu marsiganjangganjangi. Jonjong hami dison, jumolo marsantabi, Santabi di amanta raja, santabi di inanta soripada.

On pe nuaeng amang parogung oloan, panggora sungkot di langit, parsoara tandos tu tano, pargonsi sitombus dolok, parpanangar na gok di rura, partaganing parunung-unung, parsarune parende-ende, partarias namalo.

Alualuhon ma jolo tu Ompunta Mulajadi, Sitompa Hasiangan, Sigomgom Parluhutan, Silehon Aek Na Tio, asa tangkas na di banua. (Gondang pun dimainkan…)

Alualuhon ma muse tu sahala ni amanta raja, raja na hot di adat, raja na ingot di uhum, sitiop parpatihon dohot sitiop hatian. (Gondang pun dimainkan…)

Alualuhon ma muse tu badia ni inanta soripada mulia, ina parorot, ina batak mardinding, ina batak marparapara. (Gondang pun dimainkan…)

Ia nunga dialualuhon hamuna i, amang pargonsinami, ai marmula do hagabeon, marmula do hasangapon marmula nang hatuaon. Tamba ni naung adong i sipasahaton ni Tuhanta i tu hami Hasuhuton on.

Gorga ni jabu ruma, binuat batu hula. Manortor hami nuaeng dison, bahen hamu ma jolo Gondang Mulamula. Asa bahen damang ma Gondang Mulamula i. (Huhut dilehon pamintaan)

Tangkas ma bahen damang…! (Gondang pun dimainkan…)

2. Gondang Sombasomba

Mauliate ma nungnga dibaen damang Gondang Mulamula i. Amang Panggual Pargonsi, Amang Pangoloi, Amang Sioloan, parindahan na suksuk parlompan na tabo. Nuaeng marpungu hami Hasuhuton di jolo ni jabu na marampang na marjual on, jabu sibaganding tua panjaloan sangap dohot tua sian Amanta Debata Pardenggan Basa i, huhut jonjong di tonga ni alaman on amparan na bidang, marsada ni roha sahata saoloan mangadopi pesta di parmonding ni ama/ina nami na Saurmatua on.

Nuaeng pe, asa marsomba hami tu Amanta Mula Jadi Nabolon na tumompa langit dohot tano dohot nasa isina. Jala asa marsomba hami tu akka harajaon na adong dihuta on, dohot tu siloloan na torop dohot rajani hula-hula nami. Asa bahen damang ma Gondang Sombai. (Gondang pun dimainkan…)

3. Sampur Marmeme

Mauliate ma nungnga dibaen damang Gondang somba-somba i… Asa songon na nidok ni umpasa:

Rintar songon bonang di gala, Tio songon mata ni mual, Jumpang na jinalahan, Tarida na niluluan.

Asa bahen damang ma, Gondang Sampur Marmeme i. (Gondang pun dimainkan…)

4. Gondang Simonangmonang

Mauliate nungnga dibaen damang Sampur Marmeme i. Asa tinoto ni ulaon on, dapot hamonangan, mandopang hahijangon, asa andar parsaulian di hami Pomparan ama/ina nami na Saurmatua on jala tongam di tonga ni mangajana.

Asa bahen damang ma, Gondang Simonangmonang i, asa mangaliat hami.

(Ditortor na mangaliat on adong do na mangulahon 3 hali, 5 hali, manang 7 hali marhaliang. Dung salpu i ma muse mulak tu inganan parjongjongna hian). (Gondang pun dimainkan…)

5. Gondang Sampur Marorot

Ia nunga dibahen hamu Gondang Simonangmonang i, jala nunga mangaliat hami, liat ni hagabeon ma i, liat ni parhorasan, manjalahi hamonangan, di di hami Pomparan ni ama/ina nami na Saurmatua on rodi situan natorop, na humaliang na lumolo.

Sai anggiat ma tinoto ni ulaon on, papitahon nauli, mandimposi na denggan, pinarorot ni adat sian paradatan, pinarorot ni uhum sian paruhuman, pinarorot ni patik sian parpatihan.

On pe nuaeng pargonsi, Asa bahen damang ma Godang Sampur Marorot i. (Gondang pun dimainkan…)

6. Gondang Didangdidang

Ia nunga dibahen hamuna Gondang Sampur Marorot i, sai pinarorot ni adat ma tutu, pinarorot ni patik dohot uhum, saluhut hasuhuton on dohot nahumaliang.

Tuhanta ma na masumasu hita, dohot mandidangdidang sude Pomparan ni ama/ina nami na Saurmatua on, asa rap mandidang sahala ni amanta raja, dohot badia ni inanta soripada mulia.

Asa bahen damang ma Gondang Didangdidang i. (Gondang pun dimainkan…)

7. Gondang Sitiotio dohot Hasahatan

Pininta ni ulaon Saurmatua on anggiat ma songon hata ni sijolojolo tubu:

Marsiaminaminan songon lampak ni gaol, Marsitungkoltungkolan songon suhat di robean. Mangulahon dibagasan sada pangkilaan

Asa marjunjungan songon dolok, Martanda songon dalan, Jumpang na jinalahan, Tarida na niluluan.

Las ma dingindingin, las ginolomgolom, Horas ma tondi jala madingin, Tuhanta ma na manggomgom.

Martantan ma baringin, mardangka hariara,

Matorop maribur ma Pomparan ni ama/ina nami na Saurmatua on. Matangkang ma juara.

Sitongka ma di hita na sambar parnidaan, Sitongka ma nipi na halobuan, Sitongka ma bala ni na niula, Sitongka ma sahitsahit tu jolma.

Sai sipatiur na di juluan ma, jala sipatio na di jaean, di saluhut Pomparan ni ama/ina nami na Saurmatua on.

Sahat sahat ni solu ma, sahat tu bontean, Sai sahat ma Pomparan ni ama/ina nami na Saurmatua on, sahat gabe, sahat horas. Sahat ma nauli, sahat ma na denggan hasahatan ni tortornami, Asa bahen damang ma Gondang Gondang Sitiotio. (Gondang pun dimainkan…).

Acara Tortor Dongan Sabutuha dan Dongan Tubu

Pertama-tama rombongan dongan Sabutuha dan Dongan Tubu itu meminta gondang mula-mula dan seterusnya urutannya serupa dengan acara tortor di atas.

Acara Tortor Raja Bius

Pertama-tama Paminta Gondang sian Raja Bius meminta gondang mula-mula dan seterusnya urutannya serupa dengan acara tortor di atas.

Acara Tortor Parhobas (Dongan Saparadatan)

Pertama-tama Paminta Gondang sian Parhobas (Dongan Saparadatan) itu meminta gondang mula-mula dan seterusnya urutannya serupa dengan acara tortor di atas.

Selesai acara tortor Raja Bius pihak Parhobas (Dongan Saparadatan) didampingi Hasuhuton menyampaikan torda Jambar juhut yaitu dari Tulang Bolon dan diundang masuk ke rumah dalam rangka panggalangan acara makan.

Silak-lak ni uruk-uruk, silan-lan ni aek Toba, Dakdanak so marungut-ungut; na matua pe marlas ni roha.

Balintang ma pagabe, mandompakhon sitadoan. Arinami ma gabe, na marhaha maranggi. Na mardongan tubu molo masipaolo-oloan jala sahata saoloan.

Acara Tortor Bona ni Ari

Urutan Acara Gondang dari Bona ni Ari serupa dengan acara tortor diatas. Pada acara tortor Bona ni ari mangolopi kepada Hasuhuton. Biasanya sambil menyampaikan ulos kepada pihak hasuhuton yang diberi nama Ulos Holong. Pada acara tortor manomba-nomba dan maniuk-niuk osang kepada pihak Bona ni ari sambil membawa dan menyuguhkan minuman dalam rangka menghormati Raja ni Tutur tersebut.

Setelah selesai acara gondang dari pihak Bona ni Ari, pihak parhobas didampingi Hasuhuton disampaikanlah torda Jambar Juhut yang terdiri dari Somba-somba.

Acara Tortor Bona Tulang

Urutan Acara Gondang dari Bona Tulang serupa dengan acara tortor di atas. Demikian juga pada saat pemberian Ulos Holong kepada Hasuhuton. Semaraklah kita lihat penuh rasa gembira-ria oleh Hula-hula yang menyampaikan berbagai corak ragam jenis ulos kepada borunya pihak Hasuhuton. Juga dalam acara maniukniuk osang Hula hula, tidak dilupakan membawa minuman di dalam botol untuk menghormati rombongan Tulang tersebut.

Selesai acara tortor dari Bona Tulang oleh parhobas didampingi oleh Hasuhuton menyampaikan Torda Jambar Juhut yang terdiri dari kepala kerbau yang dipotong dan biasanya diberikan juga torda Jambar juhut kepada Tulang Rorobot terdiri dari juhut na saur, sudah itu diundang masuk ke rumah untuk acara makan.

Catatan:

 • Jika si Ibu yang meninggal dunia, penyerahan torda Jambar Juhut yang terdiri dari kepala kerbau tadi, disampaikan kepada Hula-hula yang semarga dengan Ibu tersebut. Karena inilah yang menerima Jambar Juhut yang terdiri dari kerbau yang dipotong.
 • Dalam hal ini pihak anaklah yang mengadakan pesta, maka jambar tersebut disampaikan kepada Tulangnya, Hula-hula kandung dari Ibu tersebut. Pada waktu yang serupa dalam hal Ibu yang meninggal dunia, Jambar juhut Ihurihur disampaikan kepada Hula-hula anaknya.

Acara Tortor Hula-hula

Urutan Acara Gondang dari Hula-hula serupa dengan acara tortor di atas.. Rombongan dari Hula hula ini pun sudah semakin ramai sekali. Sudah tentu dalam acara penyerahan Ulos Holong tersebut dan jumlahnya pun semakin banyak. Untuk menghormati pihak Hula-hula dalam acara ini tetap membawa minuman yang telah disiapkan Hasuhuton. Setelah selesai acara tortor di atas, pihak parhobas didampingi hasuhuton menyerahkan torda Jambar Juhut kepada semua rombongan dari Hula-hula anak tersebut yang telah diatur oleh parhobas menurut rombongan masing-masing dari Hula-hula Anak Sulung sampai Hula-hula adik-adiknya terdiri dari Juhut na saur. Selesai itu diundanglah masuk ke rumah untuk makan.

Acara Tortor Pangaranto

Pada acara tortor ini diberilah kesempatan kepada pihak Pangaranto, urutan Acara Gondang dari Pangaranto, serupa dengan acara tortor di atas menurut rombongan masing-masing sesuai dengan daftar yang tertulis di papan tulis. Rombongan ini telah mempersiapkan uang Santisanti yang akan disampaikan kepada Hasuhuton. Selesai acara tortor masing-masing, diberikan torda Juhut terdiri dari Juhut na saur dan diminta agar masuk ke rumah untuk makan.

Acara Tortor Boru Bere

Pada saat ini pihak Boru Bere mempersiapkan uang tumpaknya kepada Hasuhuton. Ada yang telah diatur di piring, ada pula yang telah diatur dalam ranting-ranting bambu, disampaikan sambil menari kepada Hasuhuton. Urutan Acara Gondang dari Boru Bere, serupa dengan acara tortor di atas, sebelum Gondang Sitio Hasahatan, giliran pihak Hasuhuton mengolopi semua parboruonna sambil menyematkan Ulos ke bahu Borunya itu.

Acara gondangnya disesuaikan dengan kesempatan yang ada sehubungan dengan terbatasnya waktu yang tersedia, karena sudah menjelang sore. Karena acara gondang sudah akan selesai, maka parhobas diharuskan menyelesaikan pemberian Torda Parjambaran Juhut yang belum sampai, umpamanya:

Acara Penutupan Gondang

Setelah selesai semua acara gondang dan acara tortor dari semua undangan yang hadir maka hasuhuton mengakhiri acara gondang dengan meminta salah seorang utusan dari Hasuhuton mengucapkan terima kasih kepada semua pihak dan menyampaikan undangan agar semua hadir nanti makan di rumah untuk acara makan bersama dan sekaligus menyelesaikan adat-istiadat, menyampaikan sombasomba dan pisopiso kepada semua Raja ni Tutur.

Dengan selesainya seluruh tahapan prosesi, maka diharapkan Pengurus Jemaat memulai acara pemakaman orangtua yang meninggal tersebut sesuai dengan Agenda Huria, dan seterusnya semua keluarga berjalan beriringan membawa mayat orangtua yang meninggal itu ke tempat pemakamannya.

Adat Somba-somba Dan Piso-piso

Pada malamnya diundanglah semua keluarga dan Raja ni Tutur masuk ke rumah untuk jamuan makan. Sebelum dimulai acara makan pihak Hasuhuton terlebih dahulu menyuguhkan tudutudu ni sipanganon kepada pihak Hula-hula dan Raja ni Tutur. Dan disambung lagi dengan kedatangan pihak Hula-hula menyampaikan Dengke sitiotio, dengke simudurudur, dengke saur, dengke sahat dalam rangka menyampaikan indahan las, dan indahan apul-apul kepada Hasuhuton. Dan dipanjatkan Doa untuk makan bersama.

Selesai acara makan ada kesempatan untuk membagi parjambaran yang berhak menerimanya sesuai dengan adat Batak di daerah itu.
Selanjutnya sebagaimana biasa pada saat inilah mengadakan pembicaraan untuk penyelesaian acara adat somba-somba yang berupa uang yang disebut pisopiso kepada semua Hula-hula yang ada memberikan Ulos. Umpamanya: Ulos Saput. Ulos Sampetua dan yang memberikan Ulos Holong.

Pertama-tama disampaikan kepada Tulang yang memberikan Ulos Saput yaitu pisopiso. Untuk ini haruslah cukup besar dan harus dapat menyenangkan perasaan Tulang tersebut.

Sesudah itu diberikanlah pisopiso kepada Hula-hula yang menyematkan Ulos Sampetua. Hal ini juga harus disiapkan cukup besar. Kemudian barulah memberikan pisopiso (sombasomba) kepada semua Rja ni Tutur yang berkenaan menyematkan Ulos Holong kepada Hasuhuton.
Tentu daftar nama pemberi Ulos ini sudah terdaftar dalam buku catatan penulis. Maka dapatlah disembahkan oleh Hasuhuton beberapa besarnya uang sesuai dengan kemampuannya untuk jambar pisopiso yang dimaksud.

Ungkap Hombung

Hombung adalah tempat barang-barang berharga umpamanya; emas dan barang pusaka lainnya yang disimpan oleh si Ibu di dalam rumah. Upacara ungkap hombung ini ada pada saat meninggalnya Ibu yang termasuk kategori Saurmatua yang telah mempunyai cucu dan cicit dari anak laki-laki dan anak perempuan.

Jadi sekiranya si suarni yang meninggal itu dan si lbu masih hidup belum masanya ada acara Ungkap Hombung karena Ibu inilah yang menguasai hombungnya sedang ia masih hidup. Setelah Ibu itu meninggal dunia maka biasanya Hula-hula yang diwakili oleh ama naposo dari Ibu yang meninggal itulah yang berhak meminta adat buka hombung. Dimintanyalah dari barang-barang simpanan Namboru sebagai kenang-kenangan. Biasanya pihak “boru” itu memang orang berada, tentu dia akan memberikan sesuatu barang yang berharga itu kepada Hula-hulanya walaupun berupa uang yang sangat besar sehingga Hula-hula itu merasa gembira bersukaria disertai ucapan terimakasih.

Selesai acara penyerahan adat ini diberilah kesempatan kepada Hula-hula untuk menyampaikan kata penghiburan hata sigabe-gabe dan hata Horas-horas.

Maka untuk mengakhiri acara ini Hasuhuton mengucapkan terima kasih kepada semua pihak. Sehingga acara ini berlangsung aman dan tertib atas berkat dari Tuhan Yang Maha Esa.

Sudah itu ditutup dengan nyanyian dan Doa. Horas

Tahapan dan Tata Cara Pada Upacara Adat Perkawinan

Sebelum menerangkan tata cara, jenis dan nama ulos yang disampaikan pada waktu acara adat perkawinan, rasanya perlu lebih dahulu dijelaskan berbagai istilah dan kedudukan adat yang berlaku pada acara adat perkawinan. Oleh sebab ada kekhususannya dan sangat erat kaitannya dengan pemberian serta penerimaan ulos.

Dalihan natolu

Seperti sama-sama telah diketahui dalam suatu acara perkawinan yaitu tentang proses terikatnya dua kelompok keluarga besar yaitu kelompok keluarga dari masing-masing pengantin. Masing-masing kelompok keluarga besar itu terdiri dari tiga unsur dari Dalihan Natolu. Dongan tubu/Dongan Sabutuha, satu marga dengan pengantin di dalam kedudukan sebagai Hasuhuton. Boru (marga-marga yang kawin dengan anak perempuan dari marga hasuhuton). Dan Hula-hula (marga-marga dari pihak istri Hasuhuton).

Paopat Sihalsihal

Di samping ketiga unsur Dalihan Natolu ada lagi satu unsur keempat, yaitu yang disebut Sihalsihal, yang terdiri dari Raja-raja, Raja Adat Dongan Sahuta dan Ale-ale (Dongan Saulaon) yang diundang oleh pihak-pihak Hasuhuton di luar unsur Dalihan Natolu, oleh sebab itulah adanya istilah Dalihan Natolu Paopat Sihalsihal.

Dalam segi hukum adat, ditarik dari sudut hubungan kekeluargaan maka landasan Adat Batak itu adalah Dalihan Natolu. Namun di dalam suatu acara adat, terutama adat perkawinan, kehadiran unsur keempat (Sihalsihal) tidak mungkin dielakkan. Rasanya kurang lengkap tanpa unsur keempat ini, yakni Raja Adat, Raja Huta, Dongan Sahuta dan Aleale (Teman Sejabat = Teman sepergaulan). Demikian juga halnya bila ada yang meninggal dunia.

Demikianlah timbulnya istilah Dalihan Natolu Paopat Sihalsihal. Dan bilamana falsafah ini yang diambil sebagai landasan kehidupan masyarakat Batak, maka tepatlah kedudukan Dalihan Natolu itu menggambarkan tiga unsur pokok hubungan kekeluargaan Suku Batak itu.

Berikutnya perlu kita cermati langkah-langkah yang harus ditempuh menuju tercapainya suatu perencanaan yang baik, agar sesuai dengan hakekat perkawinan menurut Adat Batak Toba itu sendiri.

Pemahaman mengenai “ARTI SINAMOT”.

Pada mulanya Tuhan Allah menciptakan manusia pertama yang terdiri dari laki-laki dan perempuan. Kemudian Allah memberkati manusia itu dengan berfirman “beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi” (Kej 1:28). Bertitik tolak dari firman Tuhan Allah itulah perkawinan menjadi sesuatu yang bermakna sampai saat ini.

Demikian juga yang terjadi pada masyarakat Batak Toba untuk memperoleh keturunan tentu harus membentuk keluarga dengan jalan perkawinan.

Untuk mencapai sampai ke jenjang perkawinan, seorang pemuda jaman dahulu yang ingin mencari gadis untuk teman hidupnya sebagai isteri harus lebih dahulu melalui beberapa tahap proses perjuangan untuk mendapatkan seorang gadis yang diidam-idamkan antara lain;

Martandang – Martandang adalah cara pemuda-pemudi dahulu di Bona Pasogit untuk bisa bertemu sesama muda-mudi dan biasanya pertemuan seperti itu dilakukan pada waktu terang bulan. Si pemuda tadi harus dapat mengambil hati pemuda-pemudi setempat agar ia diperbolehkan ikut serta dalam pertemuan muda-mudi yang ada di daerah itu. la sendiri sudah tentu mengarahkan perhatiannya kepada seseorang gadis tertentu yang dituju sampai ia dapat berkenalan dengan baik. Setelah itu baru meningkat ke tahap berikutnya.

Mangaririt – Mangaririt yang pengertian sebenarnya adalah “mangaririti” yaitu mengadakan penyelidikan yang lebih mendalam mengenai pribadi, tingkah laku, pendidikan dan lain-lain dari si gadis. Sudah tentu dia juga harus tahu, sedikit banyak hal-hal mengenai diri orangtua si gadis, untuk dilaporkan kepada orangtuanya sendiri. Disinilah sangat berperan nasehat orangtua-orangtua Batak Toba zaman dulu kepada anak-anak, yang sampai zaman modern ini pun, masih tetap menempati tempat yang terhormat, dan hendaknya demikian juga di hati generasi muda sekarang yang berbunyi:
“Pangaririt Baoa, pangariritan do Boru-boru”. Pengertian nasehat ini adalah laki-laki memang menyelidiki semua hal yang menyangkut si gadis dan orangtuanya, tetapi si gadis sendiri harus lebih cermat, lebih teliti menyelidiki hal-hal yang menyangkut diri si pemuda dan orangtuanya supaya jangan salah langkah. Demikian juga antara orangtua kedua belah pihak karena mereka akan menjadi berkeluarga (marhula/ marboru/ besanan) mengikuti anaknya masing-masing maka sebelum melangkah lebih jauh, sangat ideal jika dari jauh jauh hari orangtua si wanita sudah dapat menerima orangtua si pria dan orangtua si pria dapat menerima orangtua si wanita menjadi keluarga. Itulah dasarnya maka disebut bahwa “Perkawinan” pada masyarakat Batak Toba, adalah perkawinan keluarga. Memang benar bahwa hanya kedua penganten yang kawin, tetapi sebagai lanjutan dari perkawinan itu lahiriah kekeluargaan yang baru antara orangtua pengantin pria sekeluarga di pihak yang lain. Kekeluargaan yang baru lahir itu jelas didasarkan atas saling kasih mengasihi, sebagaimana anak-anak mereka sudah saling mengasihi.

Karena kedua belah pihak sudah akan menjadi berkeluarga, sebagai lanjutan dari perkawinan anak-anak mereka maka pembicaraan selanjutnya, mengenai rencana biaya-biaya pesta perkawinan pun, tidak akan mengalami kesulitan lagi. Kedua belah pihak tentu masih menjiwai peribahasa orangtua yang mengatakan: “Sinuan Bulu Sibahen Na Las, Sinuan Partuturan Sibahen Na Horas “. Peribahasa ini berarti, bahwa kedua belah pihak yang akan menjadi berkeluarga, harus saling menghormati, saling mengerti (masiantusan) akan beratnya biaya penyelenggaraan pesta kawin dan oleh karena itu harus saling menopang, agar semuanya berjalan dengan lancar dan baik. Kini giliran orangtua yang akan melakukan persiapan kearah “Marhata Sinamot”.

Marhata Sinamot – Untuk menghindari pembicaraan yang berlarut-larut dalam pertemuan marhata sinamot, maka pertemuan tersebut didahului dengan penjajakan kesediaan masing-masing (marhorihori dinding) tentang bentuk perkawinan, bentuk dan jumlah sinamot, waktu pelaksanaan dan segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan pesta perkawinan adat. Adapun materi yang diberikan dalam acara marhorihori dinding ini adalah sebatas konsep yang akan diformalkan dalam pertemuan adat “marhata sinamot”. Sinamot adalah jumlah yang diterima oleh orangtua/kerabat calon pengantin wanita dari orangtua/kerabat calon pengantin pria dalam rangka rencana pesta perkawinan anak-anak mereka. Dalam istilah umum sinamot disebut mas kawin atau mahar. Pada masa-masa terakhir ini sudah jarang kedengaran ada marhata sinamot ini yang gagal atau buntu tidak mencapai mufakat tentang jumlahnya, oleh sebab sebelurnnya sudah dilakukan hubungan “marhusip” yaitu usaha pendekatan keinginan dan pendirian melalui pihak ketiga yang disebut “domu-domu” dan biasanya terdiri dari pihak boru atau keluarga terdekat dari pihak laki-laki. Hal ini perlu dan penting agar tidak sampai terjadi kegagalan di dalam satu forum resmi (terbuka) waktu marhata sinamot yang dapat memberi malu kepada kedua belah pihak. Walaupun pada akhir-akhir ini cara berpikir yang semakin maju menumbuhkan bahwa masalah besar kecilnya Sinamot tidak perlu lagi merupakan persoalan pokok namun peranan pihak “domu-domu” ini tidak dapat diabaikan, walaupun tidak lagi menonjol sekali seperti dahulu kala.

Perkembangan akhir-akhir ini yang terutama dan pokok ialah kebahagiaan anak, jadi bilamana kedua muda-mudi sudah diketahui benar saling mencintai, maka pihak orangtua, terutama orangtua pihak gadis, tidak lagi akan terlalu ngotot soal besar kecilnya jumlah sinamot. Pada jaman dahulu memang cukup banyak terjadi kegagalan dan jalan buntu waktu “marhata sinamot” dan kedua muda-mudi yang bersangkutan terpaksa tunduk pada keputusan yang gagal itu. Syukur pada akhir-akhir ini keadaan sudah kearah yang baik, di mana yang menjadi masalah pokok adalah kebahagiaan dan masa depan dari dua sejoli yang telah saling mencintai, suka sama suka, dengan tetap memenuhi dan menjalankan norma-norma formil dari adat istiadat itu.

Sampai sekarang pun acara marhata sinamot pada umumnya masih berjalan seperti, kebiasaan lama yaitu yang datang dari pihak laki-laki ke rumah orangtua wanita, hanya keluarga terdekat saja, dan orangtua laki-laki hanya didampingi oleh beberapa keluarga dari Dongan Tubu dan Boru yang terdekat. Dari pihak Hula-hulanya tidak ada yang ikut. Dari pihak keluarga perempuan yang ikut menyambut dan ikut hadir adalah keluarga terdekat juga, terutama dari Suhi ni Ampang na Opat yang disebut parjambar nagok, terdiri dari:

Dahulu kala yang dimaksud dengan istilah Sinamot adalah semua pemberian Paranak kepada Suhut Parboru sebagai mas kawin, yang biasanya adalah berupa uang, tetapi ada juga kemungkinan ditambah dengan mas, kerbau, kuda dan perhiasan, satu dan lain menurut keadaan sosial ekonomis (kedudukan dan kekayaan) dari Suhut Paranak, tetapi juga memperhatikan kedudukan sosial dari Suhut Parboru, misalnya kalau berkedudukan tinggi termasuk horong Raja, Raja Bius, Raja Huta, atau pun Partubu na Bolon, maka demi prestise akan menuntut banyak. Tetapi pada umumnya Sinamot itu dibicarakan adalah dalam bentuk uang saja. Jadi Sinamot yang dibicarakan pada waktu Marhata Sinamot itu adalah jumlah uang yang akan diserahkan Paranak kepada Suhut Parboru yaitu orangtua langsung dari calon mempelai wanita. Bila sudah tercapai mufakat tentang besarnya Sinamot maka untuk ke tiga unsur Suhi ni Ampang na Opat lainnya (Pamarai, Pariban dan Tulang) akan diperhitungkan masing-masing 10% dari jumlah sinamot tersebut.

Masih terbuka kemungkinan pihak Parboru akan meminta jambar diluar yang tersebut tadi dan biasanya akan disetujui pihak Paranak yaitu parjambaran tersebut dinamakan parjambaran nagok yang harus dibicarakan di rumah waktu marhata Sinamot. Parjambaran nagok juga disebut ragiragi ni sinamot, ada pula yang menyebut goligoli ni Sinamot. Untuk jambar yang ke-4 dan ke-5 di atas (Todoan dan Simandokhon) tidak berlaku normal 10% seperti yang diberlakukan untuk Suhi ni ampang no opat, tetapi cukup dengan igil mangigil dengan didasari kemauan dan itikad baik.

Marhusip – Pada waktu acara Marhusip, peranan dongan sahuta cukup besar, sebab merekalah sebagai “Raja Panungkun” dalam batas-batas tertentu. Sebab bila pembicaraan sudah sampai kepada materi Sinamot dongan sahuta akan menyerahkannya kepada kedua belah pihak. “On pe nunga pajumpang mata ni ihan tu mata ni doton, antong panghataion on pinasahat ma tu hamu suhut na dua, dos ma rohamu ianggo hami dongan Sahuta manauti jala manolopi do di angka hata na uli”. Setelah tercapai persesuaian dan kesimpulan yang bulat dan memuaskan antara Suhut kedua belah pihak dari hal-hal yang dibicarakan pada acara marhata Sinamot tersebut yaitu jenis Sinamot, besarnya Sinamot, hari dan tanggal pesta dan juga tempat pelaksanaan pesta, dan gereja tempat pemberkatan perkawinan pengantin dan seterusnya telah disetujui banyaknya ulos adat yang akan diserahkan, marsibuhabuhai, paulak une, tingkir tangga dan lain-lain yang dianggap perlu umpamanya berapa ada jenis parsuhian dan biaya yang dipersiapkan. Kalau sudah jelas ini semua dibicarakan bolehlah dilanjutkan acara-acara selanjutnya.

Marpudun Saut – Marpudun Saut adalah lanjutan dari marhusip untuk penetapan hal-hal yang telah dibicarakan dalam acara marhusip dan marhata sinamot yang telah dijelaskan di atas. Acara ini sudah lebih meluas yang dihadiri undangan dari kedua belah pihak disamping Suhut Sihabolonan telah turut diundang dari unsur Dalihan Natolu. Dongan Tubu, Boru dan pihak Hula-hula, Dongan Sahuta, Raja Adat dan teman sejawat dari kedua belah pihak. Agar dapat hendaknya mendengar dan mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan pesta yang akan dilaksanakan. Biasanya pada hari ini jugalah kedua belah pihak bersama undangan mengiringi Pengantin pria dan wanita ke Gereja untuk mengadakan parpadanan dalam acara martumpol dan ditentukanlah tanggal Warta Jemaat Tingting I dan II. Seterusnya sudah dapat dipersiapkan surat undangan (gokhon dohot joujou). Dimana telah dapat dijelaskan hari/tanggal acara pesta pemberkatan perkawinan dan tempat Gereja pelaksanaannya. Susunan nama-nama para pengundang pun sudah diatur sebaik-baiknya dari pihak Hasuhoton Boru dan Hula-hula jangan sampai ada dilupakan.

Dalam marpudun Saut sudah ada penyerahan patujolo ni Sinamot yang diserahkan pihak Paranak ke pihak Parboru. Dalam acara marpudun Saut biasanya diakhiri pemberian uang “ingotingot” yang diterima dari kedua belah pihak oleh dongan sahuta yang berhak mengumumkan segala inti sari pembicaraan tersebut supaya saling mengingat (ingotingot) dan ditutuplah dengan nyanyian dan doa.

Selanjutnya pada pesta acara perkawinan nantinya semua adat parjambaran bagi yang berhak menerima jambar nagok kepada Suhi ni ampang naopat diserahkan langsung pada waktu itu bersamaan dengan sombasomba adat “Panandaion” sesuai dengan daftar yang dipanggilkan oleh Suhut Parboru.

Mungkin ada terjadi lagi igil mangigil, tetapi sifatnya hanya formalitas belaka, pertimbangan “Kesopanan” untuk mangigil yang tidak akan mempengaruhi apa-apa lagi, malah secara gembira-ria.

Suhi ni ampang na opat pada dasarnya adalah Dalihan Natolu hanya ditambah dengan Suhut Bolon sebagai orangtua langsung dari calon mempelai wanita yang sebenarnya adalah juga termasuk dalam unsur Dalihan Natolu (Dongan Tubu) tetapi khusus dalam adat perkawinan dipisahkan dalam rangka penanggung jawab dan penerima Sinamot. Jadi Suhi ni ampang na opat hanya ada pada pesta perkawinan di dalam kedudukan sebagai penerima jambar nagok.

Untuk pihak yang menyerahkan/memberi Sinamot (pihak keluarga calon pengantin lelaki) istilah itu tidak dipergunakan, maupun pada adat lainnya.

Asalnya istilah Suhi ni ampang na opat adalah sebagai berikut:

Arti dari suhi ampang Naopat, suhi = segi=sudut, ampang = bakul (yang terbuat dari ayaman rotan), Na Opat = yang Empat (berempat).  Artinya Bakul yang berbentuk empat persegi.

Bentuk dari Suhi Ampang Naopat hanya dasarnya saja yang persegi empat, di tengah ramping dan di atas (kelilingnya) berbentuk bulat→seperti cawan, Cuma bedanya Ampang yang dimaksud dasarnya harus empat persegi. Maksud dan tujuan  para nenek moyang jaman dahulu membuat ini tidak lain dari empat pengetua (4 unsur keluarga) bersatu padu atau membulatkan satu kesepakatan dalam satu adat/tradisi Batak.

Ampang ini biasa dipakai untuk tempat nasi, buah, tempat membawa hasil dari sawah/ladang, bisa juga dipakai oleh ibu-ibu untuk tempat belanja ke Pasar atau tempat kain cucian kain kalau mau ke danau ataupun ke sungai. Konon paling sering dipakai untuk tempat membawa tulang belulang para raja kalau mangokkal holi.

Simbolik dari Suhi Ampang Naopat itu adalah talian/ikatan kekerabatan dalam satu horja/ulaon/pesta adat Batak. Salah satu perwakilan atau utusan dari 4 oknum/unsur kekerabatan/keluarga harus ikut serta, jika tidak maka suhi ampang naopat tidak berjalan sebagai mana mestinya. Tapi hal itu jarang terjadi karena pihak keluarga-kerabat harus menggenapinya biar terjadi satu Acara Adat.

Dikutip dari https://www.tobatabo.com/416+apa-arti-suhi-ni-ampang-na-opat-dalam-adat-batak.htm Apa arti Suhi ni Ampang na Opat dalam adat Batak?

Dalam budaya Batak ada suatu peralatan yang sangat kental terlihat perananannya yaitu Ampang atau bakul. Dikatakan kental karena dari segi kegunaannya, alat tersebut sangat serba bermanfaat untuk menjadi tempat atau wadah. Namun yang sangat menarik karena mempunyai arti lain sebagai perlambang yang mefokuskan pada arti ke-empat sudut yang ada pada ampang atau bakul tersebut.

Bakul atau Ampang memang adalah suatu perkakas rumah tangga yang multi guna dan hampir seluruh rumah tangga memilikinya, hanya pada zaman sekarang telah banyak inovasi modern yang menggantikan alat tersebut. Alat yang multi guna sedemikian membuat bakul/ampang menjadi perkakas yang paling berguna untuk membawa sesuatu yang berharga dan cara mengusungnya bisa dengan cara menggendong atau menjunjung.

Bahwa dalam adat-istiadat Batak senyatanya sudah sejak lama ada didapati bahkan sudahpun sejak dahulu mengandung nilai-nilai yang luhur dan universal sebagaimana ke-empat nilai universal diatas . Nilai – nilai itu sudah lama dimiliki oleh komunitas adat batak seperti halnya yang terdapat pada Suhi ni Ampang Na-opat / empat sudut dari pada bakul atau diartikan sebagai empat sudut yangsama besar dan yang sama fungsinya serta yang sekaligus harus ada tidak terpisah. Nilai-nilai yang terkandung dalam pengertianempat sudut bakul dimaksud adalah nilai-nilai luhur dalam hati manusia.

Nilai-nilai dalam setiap hati manusia yang sudah sejak jauh dan berabad-abad dapat dipedomani manusia batak. Nilai-nilai itu pula yang terkandung dalam dogma maupun theologi agama dan karena nilai-nilai itu berlaku universal maka menjadikannya nilai-nilai yang abadi.

Bahwa setiap hati manusia harus mempunyai Kasih, Damai, Harapan dan Sukacita, ke-empat nilai ini harus sekaligus ada pada setiaphati manusia agar manusia itu bisa menjadi manusia yang baik. Ke-empat nilai itu tidak boleh berkurang satupun karena dengan demikian maka manusia itu telah menjadi sesuatu yang tidak baik.

Dalam agama hal ini jelas ada diajarkan khususnya agama Kristen yang mendahulukan kasih diatas segala-galanya. Dalam adat batak maka setiap ritual perkawinan adat batak maka hal ini mutlak dijunjung. Pelaksanaannya jelas terlihat saat melakukan acara “marsubuah-buahi “ yaitu pada saat pihak laki-laki datang ketempat pihak wanita sebelum melaksanakan acara pemberkatan di Gereja . Pada saat itu dari pihak laki-laki akan datang dengan membawa “ampang “ atau bakul yang pada hakekatnya berisi dan harus dimaknai sebagai bawaan yang berisikan:

Kasih / Holong

Damai / Dame

Suka Cita / Lasniroha

Harapan / Harapan

Dalam mythos dan keindahan sprituil budaya Batak telah memiliki dan mengartikan ke-empat nilai universal diatas dalam acara “marsibuah-buahi” tersebut sebagai berikut;

Kasih yang dilambangkan oleh nasi putih yang hangat dan enak/indahan na las

Damai dilambangkan oleh dedaunan yang terangkai/bulung ni jabijabi

Suka Cita dilambangkan pada ulos sebagai hasil karya manusia/pertenunan

Harapan yang dilambangkan dalam lauk-pauk yang diatur sedemikian rupa

Mungkin masyarakat Batak sekarang lebih melihat Ampang/bakul maupun isinya, hanya dimaksud sebagai sesuatu fisik saja dan hanya mengutamakan para pemeran dari pada Suhi ni Ampang atau hanya memikirkan pihak yang menjadi pemeran keempat sudut bakul itu saja sedangkan hakekat dan nilai-nilai yang termuat dalam ampang/bakul dimaksud sudah kurang diperhatikan. Memangada juga benarnya yang mengartikan acara marsibuah-buahi tersebut sekaligus untuk acara serapan pagi bersama sebelum acara adat/unjuk yang akan seharian akan dilangsungkan.

Senyatanya setiap ada perkawinan, sudah lebih cenderung membicarakan tugas dan peranan masing-masing institusi/pranata suhi ni ampang/bakul dimaksud tanpa lagi mengingat muatan / hakekatnya. Secara umum masyarakat mengetahui bahwa bakul/ampang adalah sesuatu alat /perkakas untuk membawa sesuatu yang pada umumnya berguna dan baik bagi manusia itu. Karena itulah maka benda itu dipilih sebagai tempat untuk membawakan kasih, damai, suka cita dan harapan dimaksud.

Ampang / bakul tersebut harus pula dijujung oleh pihak kerabat boru atau garis dari kaum perempuannya atau “namboru ” .Pemilihan demikian bukan tidak ada artinya justru sangatlah tinggi, arti kenapa garis namboru tersebut yang mutlak sebagai penjunjung bakul tersebut . Hal ini jelas melambangkan pihak laki-laki yang akan dikawinkan tersebut masih memiliki unsure kasih, damai, sukacita dan harapan yang masih utuh.

Untuk seorang pria Batak mendapatkan kharisma maupun harga diri yang baik ditengah-tengah komunitasnya hanyalah karena dukungan dari kaum borunya. Sementara itu hanya kaum borunya itulah yang membuatnya bisa berharga secara kacamata adat . Jika pihak borunya/namborunya tadi yang ditugasi menjunjung ampang /bakul dimaksud , hal itu untuk memberi arti atau pertanda bahwa pihak laki-laki yang akan dikawinkan ini masih mempunyai nilai-nilai adat yang luhur dan masih baik serta tidak cacat adat.Sehingga masih pantas sipihak namboru menjunjung itu/ menjunjung kehormatan tersebut untuk dibawa dan dipertunjukkan kepada pihak perempuan yang akan dikawini.

Suhi ni ampang na opat/ empat sudut bakul yang sama, dengan tegas ada diatur dan berada pada pihak siwanita / hula-hula sebagai pranata sekaligus saksi perkawinan adat yang diselenggarakan. Para saksi atau pranata tersebut atau lembaga adat yang bertindak sebagai pihak yang menyerahkan per-empuan atau pihak pemberi berkat atau disebut sebagai tutup ni ampang dan dikenal denganistilah ;

Sijalo Bara yaitu saksi perkawinan yang sekaligus juga berhak menerima upah saksi dan hal itu diperankan oleh abang atau adik dari Ayah pengantin perempuan.

Simolohon yaitu saksi perkawinan yang berhak menerima upah saksi dan diperankan oleh saudara laki-laki pengantin perempuan yang sudah berkeluarga.

Pariban yaitu saksi perkawinan yang juga berhak atas upah saksi dan diperankan oleh kakak dari penganten perempuan yang sudah berkeluarga .

Tulang yaitu saksi perkawinan yang berhak atas upah saksi dan diperankan oleh saudara laki-laki dari Ibu penganten perempuan.

Sementara itu didalam pihak laki-laki yang akan dinikahkan tersebut terdapat pula suhi ni ampang na opat / empat sudut bakul yang sama sebagaimana pranata yang merupakan saksi-saksi perkawinan atau pranata atau lembaga adat yang bertindak sebagai pihakpenerima per-empuan sekaligus pihak penerima berkat dan disebut sebagai berikut ;

Pansamot yaitu orang tua pihak laki-laki dan berhak untuk menerima atas ulos pansamot.

Pamarai yaitu abang atau adik dari ayah silaki-laki yang menikah dan berhak untuk menerima atas ulos pamarai.

Simandokkon yaitu abang dari laki-laki yang dinikahkan dan berhak untuk menerima atas ulos simandokkon.

Sihunti Ampang (dialap jual) atau istilah Ulos ni Ibotona (taruhon jual) yaitu kakak perempuan atau “ito” ataupun “namboru” dari silaki-laki yang menikah dan berhak menerima ulos Sihunti Ampang.

Keempat pihak diatas baik yang ada dipihak perempuan maupun yang ada dipihak laki-laki yang akan menikah tersebut, jelas-jelas menjadi saksi perkawinan dan bertanggung-jawab secara moriil kepada perkawinan yang dipersaksikannya. Dalam perkawinan itu mau tidak mau , telah membuat mereka turut untuk menjaga keutuhannya serta menjadi bagian yang harus turut campur lebih dahulu jika perkawinan itu kelak mendapat permasalahan.

Marsibuha-buhai – Pada pagi hari mengawali pesta perkawinan, keluarga terdekat dari calon mempelai bersama calon mempelai itu sendiri, datang ke rumah calon mempelai wanita dalam rangka pelaksanaan perkawinan itu, sebab pesta dan adat perkawinan itu akan diadakan di rumah pengantin wanita yang disebut mangalap jual.

Kedatangannya pagi itu sekaligus membawa “makanan adat” yang disebut sipanganan sibuhabuhai. Inilah dianggap sebagai pembukaan semua kegiatan pada pesta hari itu untuk seterusnya disambung dengan acara catatan sipil (setelah adanya U.U. Perkawinan). Makanan adat Sibuhabuhai tadi bawa oleh Boru dari keluarga lelaki yang diberi nama “Sijujung Ampang” di dalam satu bakul yang kuat yang disebut “ampang” dengan empat suhisuhi (empat sudut) ditutup dengan satu ulos biasanya ulos Sibolang atau dengan Ulos Ragi Hotang. Yang menerima/menyambut mereka di rumah pengantin wanita adalah unsur dari Suhi ni ampang na opat yaitu Suhut Bolon, Pamarai, Pariban dan Tulang semuanya kelompok parjambar na gok penanggung jawab penuh dari semua keadaan dan pelaksanaan perkawinan sebagai keluarga terdekat sekali dari mempelai perempuan yang kemudian dinamai Suhi ni ampane bersama-sama dengan undangan lainnya.

Pasahat Sipanganon Sibuhabuhai “Rajanami, Raja ni Hula-hula, angka amanta Raja dohot Inanta soripada na pinarsangapan Tangan Marsomba ma dohot Soara marhuhuasi di sipanganon na saotik na huboan hami on. Imada Rajanami na margoar sipanganon Sibuhabuhai di Pesta na tapamasa di ari na uli ari na denggan on. Asa marhite asi ni roha ni Tuhanta asa buha parsaulian, panggabean, dohot parhorasan di hita saluhutna Bosur ma hita mangan na godang mokmok mangan na otik. Bulung ni dapdap ma langkop ia i ma jolo na tarpatupa bai i ma taparhajop. Sititi ma sihompa golanggolang pangarahutna. Tung songon i ma jolo na tarpatupa sai Tuhanta ma na manggohi pasupasuna Boti ma.

Setelah selesai acara adat Sibuhabuhai, di rumah pihak parboru pada pagi hari itu diberikan kesempatan pengantin laki-laki dan pengantin perempuan untuk acara tukar Bunga. Kemudian BERDIRILAH SEORANG DARI PIHAK Hula-hula pihak parboru memimpin doa restu dan seterusnya untuk berangkat ke Gereja.

Pemberkatan – Perkawinan anggota jemaat Kristen selalu mengutamakan pemberkatan di Gereja lebih dahulu yang disampaikan oleh Hamba Tuhan sesuai dengan Agenda Huria.

Pesta Unjuk – Setelah selesai acara kebaktian dari Gereja itu baru kemudian dilangsungkan acara pesta perkawinan yang sekaligus merupakan pemenuhan norma-norma adat istiadat Batak, biasanya dilakukan di halaman rumah, dan di kota. Kota biasa dilakukan di dalam sebuah gedung pertemuan umum. Setelah tiba waktu yang telah ditentukan masuk ke dalam ruangan tersebut, Hasuhuton Bolon yang telah lengkap menyandang Handehande Ulos Ragidup disertai rombongannya, telah siap berbaris dalam suasana sukacita dengan sikap penuh hormat Somba marHula-hula mereka manortor menari diiringi dengan gondang Batak atau musik tiup untuk menyambut kedatangan Hula-hula Raja ni Tutur lainnya masuk dan berbaris ke ruangan pesta dan duduk di tempat yang telah tersedia. Setelah Suhut Sihabolonan pihak Paranak dan pihak Parboru bersama semua Raja ni Tutur telah menduduki tempatnya masing-masing yang telah ditentukan, acara makan bersama telah dipersiapkan oleh parhobas. Maka protokol mempersilahkan pengurus jemaat untuk memimpin doa untuk makan.

Selesai doa tersebut tibalah saatnya Suhut sihabolonan Paranak menyampaikan Tudutudu ni Sipanganon kepada Suhut Bolon Parboru; Pasahat Tudutudu ni Sipanganon. ”Hamu Amang Rajanami, Raja ni Hula-hula, nang di hita sude na pungu dison. Nuaeng hupasahat hami ma tu hamu, ima tudutudu ni Sipanganon na marniadopan na ginagan jala na ginungun, i ma sipanganon na jagarjala marsintuhu di ulaon pesta sadari on.

Sesudah itu pihak Parboru pun datanglah menyampaikan ikannya kepada pihak paranak. Hamu Raja ni Boru nami. Dison hupasahat hami ma tu hamu dengke sitiotio, Dengke Simudurudur, Dengke saur, Dengke Sahat sai saurma hita matua mudurudur tu na uli jala tu tio na ma panggabean parhorasan marhitehite pasupasu ni Tuhanta.

Dalam acara ini sambil makan dipadalan ma parjambaran pinggan panganan/pinggan Bulak, pinggan parlompanan dan lain-lain. Selesai acara makan dibagikanlah adat parjamparan tudutudu ni sipanganon kepada Raja ni Tutur yang berhak menerimanya.

Maka untuk dapat segera memulai pembicaraan, maka pihak paranak telah menyuruh seorang borunya mengantarkan pinggan panungkunan. Pinggan Panungkunan ini adalah sebuah piring berisikan beras, napuran (sirih), tanggotanggo na bolon (sepotong daging) dan uang (ringgit sitio soara).

Raja Parhata ni Parboru: Dison nunga hujalo hami Pinggan Panungkunan; Pinggan na hot di hundulanna, sai hot ma antong pasupasu ni Amanta Debata tu hita na marhulahula marboru tu joloanon, na marisihon parbue pir boras sipir ni tondi. Pir ma pongki bahulbahul pansalongan. Pir ma tondi sai ro ma pangomoan. Dohot napuran simauliate. Tadok ma mauliate tu Debata na mangalehon tingki dohot hahipason di hita, dinaboi hita mangulahon Adat, hombar tu pamasumasuon ni anak muna nagabe helanami, jala boru nami nagabe parumaenmu. Molo tung dao pe ingananta be asa napuran tanotano ma ranging masiranggongan, tung badanta pe padaodao, tondinta i ma hot masingomgoman. Marangkup muse tanggotanggo nagodang. Asa dohononma, sinur ma na pinahan gabe ma na niula, asa adong patupaonta muse di ari na mangihut. Marisihon ringgit sitio soara tinongos ni Pamarenta, hasoloman ni Inanta soripada. Asa pinantikhon ma hujur tu topi nitapian tusi hamu mangalangka, tusi ma hamu dapotan parsaulian. Hata ni i Amang Boru paboa hamu ma.

Raja Parhata ni Paranak: Gabe ma hita jala horas Raja nami songon na taboto rajanami -nunga be dijangkon hamu anaknami gabe Helamu, jala nunga taadopi nangkin, nasida manjalo pasupasu sian Tuhanta, marhite Naposona sian bagas joro i. Sai saut ma antong pasupasu i ampe tu nasida tumpahon ni Amanta Debata. Jadi pangidoannami Rajanami asa dohot hamu mamasumasu anak dohot parumaennami i. Laos dohot mamasumasu sude hami Parboruon muna, asa gabe jala horas huhut mamora tumpahon ni Amanta Pardenggan Basa i. Tamba ni i Rajanami sai adong dope Sinamot na so hugohi hami na mardomu tu ulaonta on, i ma sombasomba ni uhum, sombasomba ni jari jari sampulu pasampulu sada simanjujungnami, otik godangna Rajanami, rade do hami manggohisa. Boti ma.

Usai mendengar penjelasan dari pihak Paranak pihak Parboru menyambut hangat dan menjelaskan: Lalu uang yang berada di atas piring (pinggan) tadi diambil Raja Parhata. Selanjutnya diisi kembali setengah dari jumlah tadi oleh Suhut Parboru, lalu diantar kepada pihak Paranak untuk diisi dengan Sinamot yang tersisa yang telah diminta, melalui Raja Parhata tadi. Lalu Paranak mengisi piring itu dengan sinamot yang tersisa dan kembali diserahkan kepada Raja Parhata Parboru, dan kembali mengajukan pertanyaan: ”Boha hata ni on Amang Boru?”

Jawaban: Manggohi na hurang gok ma i Rajanami, di Sinamot Rambu Pinudun di sombasomba nami. Setelah dihitung dan ditanyakan kepada Suhut Bolon dan ternyata benar, sinamot pun diserahkan kepada lbu Parsonduk Bolon, sekaligus dengan isi pinggan tersebut.

Akhirnya Raja Parhata biasanya minta “panggurguri” yaitu tambahan uang sekedarnya sebagai ungkapan rasa harmat kepada Raja Parhata dari Hula-hula tersebut. Memenuhi permintaan tersebut Pihak Paranak menyuruh Borunya mengantarkan uang ala kadarnya dan langsung dimasukkan ke dalam saku Raja Parhata tersebut. Acara selanjutnya pihak Parboru meminta jambar “Panandaion” kepada Pihak parboru dan biasanya dimulai dari Suhi ni ampang na opat yaitu Pamarai Amangtua, Amanguda, Pariban dan jambar untuk Tulang.

Dilanjutkan dengan jambar Simandokhon, Ompungna dan Namboruna dan seterusnya dengan nama-nama lainnya yang telah tersusun dalam satu daftar yang lengkap yang telah disiapkan oleh pihak Parboru agar jangan ada hendaknya yang terlupakan dari pihak undangannya.

Setelah terpenuhi semua jambar panandaion sebagai Parboru tibalah saatnya untuk meminta jambar untuk Tulang ni Hela yang disebut Jambar rintin marangkup. Keperluan jambar tersebut mula-mula telah disiapkan oleh pihak Paranak yang diletakkan di atas piring dan biasanya ditambah oleh pihak Parboru setengah dari jumlah uang tersebut ke dalam piring itu. Lalu jambar Tintin marangkup tersebut diserahkan oleh pihak Parboru kepada Tulang ni Hela. Didampingi Pihak Paranak bersama kedua pengantin pria dan wanita.

Tulang ni Hela: setelah menerima jambar Tintin Marangkup:
“Mauliate ma Ampara, ala tangkas do hami dipangilgilhon, Tutu do songon na nidok muna i, nunga gabe saboru hita nuaeng. I do Alana umbahen didok umpasa ni sijolojolo Tubu: Hot pe jabu i sai tong do i margulanggulang. Tung sian dia pe mangalap boru Bere i, sai hot do i boru ni Tulang. On pe Ampara sai satahi saoloan ma hita huhut sauduran mangoloi borunta on.